19.4.-24.4. 

ČÍM VÄČŠÍ NÁKUP, TÝM VYŠŠIA ZĽAVA!

DO 40 EUR - 15% ZĹAVA

DO 80 EUR - 20% ZĽAVA

DO 120 EUR - 25% ZĽAVA

NAD 120 EUR  - 30% ZĽAVA

 Zľava sa v košíku premietne automaticky.

Všeobecné obchodné podmienky – IMK ORGANICS (e-shop)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu IMK ORGANICS

(www.imkorganics.com) stanovujú obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom – predávajúcim

a objednávateľom – kupujúcim (ďalej len „VOP“).

2. Prevádzkovateľom – predávajúcim v internetovom obchode IMK ORGANICS (www.imkorganics.com) (ďalej len „Internetový obchod“) je spoločnosť IMK Organics s.r.o., so sídlom: Astrová 2A, Bratislava – Ružinov 821 01, IČO: 50 807 251, zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 119189/B, e-mail: eshop@imkorganics.com, bankové spojenie – názov banky: Tatra banka, a.s. BIC: TATRSKBX, IBAN: SK2611000000002944060616 (ďalej len „Predávajúci“).

3. Objednávateľom – kupujúcim v Internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov) (ďalej len „Kupujúci“).

4. Ak je Kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ), v objednávke táto osoba uvedie najmä svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje obchodné meno, sídlo, resp. adresu miesta podnikania, IČO, DIČ / IČ DPH, ako aj adresu kam má byť tovar

doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy sídla, resp. miesta podnikania), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto ustanovenia VOP, Predávajúci má, okrem iného, právo objednávku neakceptovať.

5. Tovarom sa na základe týchto VOP rozumejú všetky tovary a služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú zverejnené na webových stránkach Internetového obchodu (ďalej len „Tovar“).

II. OBJEDNÁVKA A VZNIK ZMLUVY

6. V prípade záujmu o kúpu Tovaru od Predávajúceho si Kupujúci vyberie príslušný Tovar a požadované množstvo, ktoré si následne vloží do elektronického nákupného košíka a následne pristúpi k objednávke. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v Internetovom obchode vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru podľa bodu 5 Obchodných podmienok (ďalej len „Objednávka“).

7. Podmienkou vzniku kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) je úplné a pravdivé uvedenie údajov Kupujúcim, ktoré sú požadované systémom pri procese objednávania v Internetovom obchode a vypĺňaní objednávkového formulára uverejneného na webových stránkach Internetového obchodu.

8. Doručená a úplná Objednávka sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy.

9. Po odoslaní automatizovanej správy o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim, Predávajúci posúdi správnosť a úplnosť Objednávky zadanej Kupujúcim a v prípade zistenia toho,že obsah Objednávky Kupujúceho je správny a úplný, zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho potvrdenie objednávky; následne môže Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia Objednávky Kupujúceho (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný a pod.).

10. K akceptácii Objednávky tovaru zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej Zmluvy dochádza v okamihu, kedy je Kupujúcemu zo strany Predávajúceho doručené elektronickou formou (e-mailom) potvrdenie Objednávky, ktorým sa, okrem iného, potvrdzuje správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky zo strany Kupujúceho; prílohou potvrdenia objednávky je aj kópia týchto VOP a reklamačného poriadku ako súčastí potvrdenia o uzatvorení zmluvy.

11. K potvrdeniu Objednávky, ktorá bude zo strany Kupujúceho uhrádzaná bezhotovostným platobným prevodom, Predávajúci priloží aj faktúru v elektronickej forme.

12. Kupujúci vyplnením a doručením Objednávky v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov udeľuje Predávajúcemu súhlas na to, aby mu Predávajúci vyúčtovával cenu za poskytnuté Produkty v elektronickej forme (ďalej len „Elektronická faktúra“).

13. Predávajúci a Kupujúci berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že vystavením elektronickej faktúry už Predávajúci nie je povinný posielať Kupujúcemu faktúry v papierovej forme.

14. Predávajúci má výhradné právo voľby medzi zaslaním elektronickej faktúry alebo faktúry v papierovej forme.

15. V prípade, že Kupujúci bude platiť cenu Tovaru pri dobierke, Predávajúci pripojí k Tovaru faktúru v písomnej forme.

16. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa Elektronická faktúra považuje za doručenú tretím dňom od jej odoslania na adresu e-mailovej schránky uvedenej Kupujúcim v Objednávke.

III. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

17. Ceny Tovaru, poplatky alebo iné platby spojené s kúpou Tovarov sú zverejnené na webovej stránke Internetového obchodu, pri jednotlivých Tovaroch.

18. Všetky ceny v Internetovom obchode sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH, ako aj bez DPH.

19. Spôsob dodania tovaru musí byť definovaný v Objednávke. Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru prostredníctvom kuriéra podľa dodací podmienok uvedených v čl. IV.

20. Kupujúci môže vykonať platbu za objednaný Tovar: 
a. prostredníctvom online platobnej brány a platobnej karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro alebo 
b. prevodom na bankový účet Predávajúceho s uvedením čísla objednávky ako správy pre prijímateľa, pričom poplatky medzinárodného bankového prevodu uhrádza Kupujúci alebo

c. platbou na dobierku pri dodaní tovaru.

21. V prípade, že Kupujúci uhrádza cenu Tovaru podľa bodu 20 písm. a) a b), považuje sa cena Tovaru za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho zverejnený na webovej stránke Internetového obchodu.

IV. PODMIENKY A TERMÍNY DODANIA A PREVZATIE TOVARU

22. Predávajúci dodáva Tovar na celom území Slovenskej republiky.

23. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, je miestom plnenia Zmluvy bydlisko Kupujúceho, ktoré je uvedené v objednávke Kupujúceho. Tovar bude dodaný Predávajúcim priamo alebo

prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, a.s., kuriérska služba). Dodanie tovaru je uskutočnené priamo jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi.

24. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia

kúpnej ceny za Tovar objednaný Kupujúcim; v prípade, ak Kupujúci zaplatí za objednaný Tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na Kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať. Do doby prechodu

vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady riadne opatrovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar vo vlastníctve Predávajúceho.

25. Ak nie je pri konkrétnom Tovare uvedená iná dodacia lehota, Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu po potvrdení objednávky Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa akceptácie Objednávky Kupujúcemu. Ak Predávajúci nemôže dodať tovar Kupujúcemu v lehote 14 dní uvedenej v predchádzajúcej vete týchto VOP, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí Kupujúceho formou zaslania e-mailu a v prípade, ak už Kupujúci za objednaný tovar zaplatil, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v prechádzajúcej vete týchto VOP alebo sa s Kupujúcim dohodne na náhradnom plnení.

26. V prípade platby Kupujúceho za Tovar podľa bodu 20 písm. a) a b), bude objednaný Tovar expedovaný Predávajúcim neodkladne po úplnom uhradení ceny Tovaru a všetkých nákladov.

27. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný Tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia Predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, Kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), Predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, či má Kupujúci záujem o opätovné doručenie objednaného Tovaru. Ak Kupujúci na výzvu Predávajúceho neodpovie ani do 7 dní odo dňa odoslania výzvy na e-mailovú adresu Kupujúceho, Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, Predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky objednaného tovaru náklady na dopravu, resp. poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe vopred zrealizovanej úhrady ceny za objednaný Tovar ako aj nákladov na dopravu, resp. poštovné.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

28. Predávajúci je povinný najmä:
a. uzavrieť Zmluvu s každým Kupujúcim, ktorý pristúpi na tieto VOP Predávajúceho a nie je dôvod na jeho odmietnutie podľa týchto VOP;
b. poskytovať Kupujúcemu objednané Tovary podľa Zmluvy, resp. týchto VOP v maximálne možnej kvalite.

29. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

30. Kupujúci je povinný najmä: 
a. zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu;
b. prevziať objednaný Tovar a dôkladne ho skontrolovať pri jeho prevzatí od doručovateľa. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho.

VI. PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

31. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOS“) má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim, ktoré je v postavení spotrebiteľa. Kupujúci – spotrebiteľ zároveň berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 5 ZoOS má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred dodaním Tovaru.

32. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ má záujem využiť právo na odstúpenie od zmluvy je povinný, písomné odstúpenie od zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví VOP alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu alebo e-mailom najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch Internetového obchodu.

33. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so sprievodnou dokumentáciou, a to najmä faktúrou a inou dokumentáciou k Tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s Tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej Zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci – spotrebiteľ oprávnený využiť formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný v prílohe týchto VOP (Príloha č. 1).

34. Kupujúci – spotrebiteľ sa zaväzuje, že Tovar v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy nebude zasielať Predávajúcemu na dobierku. V prípade, že Spotrebiteľ tento záväzok poruší, Predávajúci nie je povinný Tovar doručený na dobierku prevziať. 35. Predávajúci vráti Kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradenú cenu Tovaru vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) ZoOS ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Avšak Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze Kupujúcemu – spotrebiteľovi skôr ako je mu doručený Tovar alebo Kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

36. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie Tovaru.

37. Pre Tovary, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) ZoOS sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje (napríklad tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený).

38. Akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností Tovaru znáša Kupujúci – spotrebiteľ.

VII. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

39. Záručné podmienky a postup pri uplatňovaní reklamácií sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a je dostupný na internetovej adrese www. imkorganics.com.

VIII. OSOBNÉ ÚDAJE A OCHRANA SÚKROMIA

40. Informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov Internetového obchodu Predávajúcim ako prevádzkovateľom sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov na internetovej stránke: www.imkorganics.com

IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

41. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoARS“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

42. Návrh môže Kupujúci podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je orgán alternatívneho riešenia sporov, t.j. Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 ZoARS (www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Stranami sporu sú v takom prípade Kupujúci, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a Predávajúci, proti ktorému Návrh smeruje. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Kupujúci môže podať Návrh taktiež prostredníctvom nasledujúcej online platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr.

43. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia) je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 ZoARS) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane DPH. Oprávnená právnická osoba môže od Kupujúceho požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. 

44. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho podľa príslušných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

45. Kupujúci zaslaním Objednávky potvrdzuje, že sa dôsledne oboznámil s týmito VOP, ako aj s reklamačným poriadkom.

46. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie/ustanovenia týchto VOP stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP okrem prípadov, ak by dotknuté ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Predávajúci a Kupujúci sa v tom prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením a neplatné ustanovenie platným ustanovením, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného a alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa prechádzajúcej vety týchto VOP platí príslušná právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.

47. Pre tieto VOP je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto VOP je vylúčená aplikácie ustanovení Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumentu. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito VOP majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, pričom Kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať Predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

48. VOP platia na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Predávajúci zašle v elektronickom formáte .pdf platné a účinné vyhotovenie VOP a reklamačného poriadku, s ktorými sa Kupujúci mal možnosť oboznámiť na webstránke Internetového obchodu a s ktorými vyslovil súhlas pred odoslaním objednávky v procese jej uzatvárania zaškrtnutím príslušného políčka, a to spolu s potvrdením objednávky Kupujúceho.

49. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke a zaslaním e-mailovej notifikácie Spotrebiteľovi, pričom zmenené VOP sa neuplatnia na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP na internetovej stránke.

50. Tieto VOP sú platné od 16.10.2019 a plne nahradzujú akékoľvek predchádzajúce VOP.

7 PRÍLOHA Č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: IMK Organics s.r.o.,Areál Prologis, budova DC2 / brána 23, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec, SK Email:

eshop@imkorganics.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového

obchodu na základe objednávky č. ………………………. zo dňa ……………………..

Meno a priezvisko kupujúceho:

…………………………………………………………………………………………..

Adresa kupujúceho:

…………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania:

……………………..

V prípade platby na dobierku súhlasím s poukázaním peňažných prostriedkov na bankový účet IBAN:

……………………………………………………………………………………………

Podpis kupujúceho

……………………..

(iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum: ……………………..

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies